Input:

R 159/1949; Garance

č. 159/1949 Sb. rozh. obč.
Funkce národního správce není sama o sobě pracovním poměrem, zakládajícím pojistnou povinnost podle § 1 zák. č. 26/1929 Sb.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 1. července 1949, Rp 12/49.)
Zemský národní výbor, expositura v Ostravě, rozhodoval o tom, zda bývalý národní správce ve své funkci národního správce podléhal pensijnímu pojištění a rozhodl, že nikoliv. Z důvodů: Národní správce není v pracovním poměru s orgánem, který jej zřídil, nýbrž je jen zmocněncem pověřeným za přiměřenou odměnu vykonávat určitou přesně vymezenou veřejnou funkci, za jejíž výkon odpovídá orgánu, který jej ustanovil, případně orgánu vyššímu. Pověřením touto funkcí zakládá se veřejnoprávní poměr na podkladě jmenovacího dekretu, který není smluvní listinou, nýbrž pouze, jednostranným administrativním aktem.
Krajský soud nevyhověl stížnosti bývalého národního správce a napadený výměr potvrdil.
Z důvodů:
Chybí zde předpoklad konání prací na vrub zaměstnavatele. Stěžovatel jako národní správce nebyl ani zaměstnancem dosavadního vlastníka podniku daného do národní správy ani veřejným zaměstnancem s nárokem na plat vůči státu, případně okresu neb obci. Jeho odměna se uhrazuje z majetkové