Input:

159/1945 Sb., Zákon o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů Garance

č. 159/1945 Sb., Zákon o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů
ZÁKON
ze dne 13.prosince 1945
o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům,
jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Státním zaměstnancům přísluší počínaje od 1.prosince 1945 zvláštní roční přídavek ve výši
 
a)
svobodným
3000,- Kčs
b)
ženatým
5400,- Kčs
c)
na každé dítě, na něž přísluší výchovné
1800,- Kčs
(2) Neplně zaměstnaní, jejichž pracovní doba převyšuje 10 hodin týdně, jakož i neplně zaměstnaní učitelé se zmenšeným počtem vyučovacích hodin obdrží poměrnou část zvláštního přídavku (odstavec 1) podle poměru jejich pracovní doby k pracovní době plně zaměstnaných v částkách, které určí ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.
(3) Zaměstnanec (zaměstnankyně), jehož manželka (manžel) je výdělečně činná (činný), nebo požívá odpočivného (zaopatřovacího) platu nebo důchodu z veřejnoprávního sociálního pojištění, posuzuje se jako zaměstnanec (zaměstnankyně) svobodný (svobodná).
§ 2.
(1) Poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů přísluší počínaje od 1.prosince 1945 zvláštní roční přídavek ve výši
A. k odpočivným (zaopatřovacím) platům
 
a)
u svobodných
1800,- Kčs,
b)
u ženatých
3600,- Kčs,

B.
 
k vdovským pensím
1800,- Kčs,

C.
 
k sirotčím pensím.
1800,- Kčs,

D.
 
na každé dítě, na něž přísluší výchovné
1800,- Kčs.
(2) Ustanovení § 1, odst. 3, platí obdobně.
§ 3.
(1) Zvláštní přídavek podle § 1 jest splatný měsíčně zároveň se služným (platem mu odpovídajícím) a není součástí