Input:

R 154/1949; Garance

č. 154/1949 Sb. rozh. obč.
Neprimeraným podľa § 42 zák. č. 100/1931 Sb. je rozhodnutie, ktorým súd odmieta návrh preto, že doklad, bez ktorého nemôže súd pokračovať, nebol pripojený v lehote určenej súdom, o ktorej súdu musí byť zrejmé, že nemohla byť zachovaná.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach zo 4. augusta 1949, R II 250/49.)
Okresný súd v Košiciach uložil žiadateľom v reštitučnej veci, aby v 30dňovej lehote predložili potrebný počet exemplárov žiadosti rozšírenej i voči dedičom nebohej odporkyne a pripojili aj overené pozostalosť odovzdávajúce usnesenie.
Na návrh žiadateľov im lehotu predĺžil dva razy po 30 dňoch. Po uplynutí predĺženej lehoty odmietol reštitučnú žiadosť navrhovateľov, hoci