Input:

154/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se zřizuje Československá Jánošíkova medaile, platné do 30.12.1992 Archiv

č. 154/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se zřizuje Československá Jánošíkova medaile, platné do 30.12.1992
[zrušeno č. 4/1993 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. června 1946,
jímž se zřizuje Československá Jánošíkova medaile.
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech toto:
§ 1.
(1) Zřizuje se Československá Jánošíkova medaile jako vojenské vyznamenání pro ty československé partyzány (§ 1 zákona ze dne 14. února 1946, č. 34 Sb., jímž se vymezuje pojem „československý partyzán“) a pro ty příslušníky spojeneckých států, kteří vynikajícím způsobem přispěli k organisování československých partyzánských jednotek nebo se vyznamenali v bojích těchto jednotek na území republiky Československé nebo mimo její hranice.
(2) Bližší ustanovení o medaili obsahují připojené stanovy, které jsou součástí tohoto nařízení.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr národní obrany, a to pokud jde o udělování medaile cizincům, v dohodě s ministrem zahraničních věcí.
 
Fierlinger v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Stránský v. r.
Široký v. r.
Ursíny v. r.
Masaryk v. r.
gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Dr. Pietor v. r.
gen. Hasal v. r.
Hála v. r.
Dr. Šoltész v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Clementis v. r.
gen. Dr. Ferjenčík v. r.
Lichner v. r.
 
STANOVY
Československé Jánošíkovy medaile.
Čl. 1.
Československá Jánošíkova medaile (v dalším jen medaile) se zřizuje se souhlasem presidenta republiky nařízením československé vlády jako vojenské vyznamenání pro ty československé