Input:

151/1949 Sb., Zákon o Československé poště, národním podniku, platné do 30.4.1953 Archiv

č. 151/1949 Sb., Zákon o Československé poště, národním podniku, platné do 30.4.1953
[zrušeno č. 13/1952 Sb.]
ZÁKON
ze dne 16. června 1949
o Československé poště, národním podniku.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I .
Zřízení a právní postavení.
§ 1.
Z dosavadního státního podniku Československá pošta se zřizuje národní podniku s názvem „Československá pošta, národní podnik“ (dále jen „podnik“). Jeho sídlem je Praha.
§ 2.
(1) Majetkovou podstatu podniku tvoří:
a) majetková podstata dosavadního státního podniku Československá pošta,
b) jiný majetek státu nebo svazků lidové správy, pokud bude do podniku začleněn podle § 3,
c) telegrafní a telefonní zařízení, k nimž podnik nabude vlastnictví podle § 5.
(2) Podnik vstupuje v závazky k tomuto majetku náležející a dosavadní vlastníci jsou těchto závazků prospěšni. V závazky náležející k majetku uvedenému v odstavci 1, písm. a) vstupuje podnik dnem svého zřízení, v závazky náležející k majetku uvedenému v odstavci 1, písm. b) dnem jeho začlenění do podniku a v závazky náležející k majetku uvedenému v odstavci 1, písm. c) dnem, kdy nabude vlastnictví k němu.
(3) Na návrh podniku zapíše knihovní soud přechod vlastnických a jiných práv k majetkovým podstatám uvedeným v odstavci 1 na navrhovatele s odvoláním na tento zákon. Toto ustanovení platí obdobně o vyznačení přechodu práv v jiných úředních rejstřících a seznamech.
§ 3.
(1) Začlenění majetku uvedeného v § 2, odst. 1, písm. b) do podniku provede ministr pošt v dohodě s ministrem financí a s ministrem, jehož správě tento majetek podléhá, a půjde-li o majetek svazků lidové správy, též v dohodě s ministrem vnitra. Majetek bude do podniku začleněn i s poměrnou částí závazků na něj připadající.
(2) Ministr pošt určí a do podniku začlení v dohodě s ministrem vnitra majetek konfiskovaný podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, ve znění zákona ze dne 23. března 1949, č. 84 Sb., kterým se mění dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, přiměřeně podle předpisů o přídělu konfiskovaného majetku. Za tento majetek poskytne podnik Fondu národní obnovy náhradu, která se určí podle ustanovení § 8, odst. 2 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 100 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, ve znění zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 114 Sb., o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků.
§ 4.
Ministr pošt může v dohodě s ministrem financí a příslušným ministrem vyjmouti z podniku majetkové kusy a práva, nepotřebuje-li jich podnik nezbytně k svému provozu, i s poměrnou částí závazků na ně připadající a převésti je do působnosti jiného ministra, aby je začlenil do podniků, ústavů nebo zařízení, na něž se vztahuje jeho působnost, nebo přenechati svazkům lidové správy.
§ 5.
(1) Dnem počátku účinnosti tohoto zákona nabývá podnik vlastnictví k telegrafním a telefonním zařízením, která jsou připojena na poštovní telekomunikační síť