Input:

R 150/1949; Garance

č. 150/1949 Sb. rozh. obč.
Je-li v pozemkové knize poznamenána národní správa, je na žadateli, aby prokázal veřejnou listinou, že navrhované knihovní zápisy nejsou v rozporu s předpisy dekretů č. 5, 12 a 108/1945 Sb.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích z 1. července 1949, R IV 203/49.)
Okresní soud v Písku odmítl zapsat vklad práva vlastnického, nařízený podle § 2 zák. č. 82/1883 ř. z. pozůstalostním soudem, a zamítl knihovní žádost o vklad výmazu zástavního práva s odůvodněním, že na nemovitostech, na nichž tyto zápisy mají být provedeny, je poznamenána národní správa, která podle předložených listin nebyla zrušena, a souhlas národního správce se zápisy není vykázán.
Krajský soud nevyhověl stížnosti navrhovatele.
Důvody:
Podle § 1, odst. 1, č. 3 dekr. č. 108/1945 Sb. byl konfiskován bez náhrady pro československou republiku majetek fysických osob, které za okupace vyvíjely činnost tam blíže uvedenou. Jde tu o skutečnost, která nastala ze zákona dnem, kdy uvedený dekret nabyl účinnosti, t. j. dnem 30. října 1945, a k níž, ježto jde o velící předpis vydaný z důvodů veřejného zájmu, musí přihlížet z úřední moci všechny orgány veřejné správy i soudy v každém období řízení. Stejnou povahu mají předpisy dekretu č. 5/1945 Sb., jednající o zavedení národní správy na majetek osob státně nespolehlivých, i předpisy dekretu č. 12/1945 Sb. o konfiskaci zemědělského majetku. Jsou-li tu pochybnosti, zda při povolení knihovního zápisu nejde snad o majetek osoby státně nespolehlivé, který po případě spadá pod národní správu nebo konfiskaci, musí knihovní soud již vzhledem k uvedeným předpisům trvat na tom, aby mu byl podán důkaz, že nejde o majetek osoby státně nespolehlivé, aby se svým knihovním usnesením, povolujícím zápis, nedostal do rozporu s předpisy dekretů č. 5, 12 a 108/1945 Sb. Právě proto stanoví § 5 dekretu č. 124/1945 Sb. ve znění vyhl. č. 61/1946 Sb., že, má-li knihovní soud důvodné pochybnosti o tom, zda právní jednání, podle něhož se o knihovní zápis žádá, není vzhledem k osobám účastníků v rozporu s uvedenými předpisy výše citovaných dekretů, uloží žadateli, aby v přiměřené lhůtě předložil osvědčení místního národního výboru o státní spolehlivosti osob na právním jednání zúčastněných, a že, nebude-li tento důkaz podán ve stanovené lhůtě, má být žádost ihned zamítnuta (§ 88, odst. 2 knih. zák.). V souzeném případě je z pozemkové knihy patrno, že nemovitosti, jichž se tato knihovní žádost týká, jsou pod národní správou. Tím je objektivně prokázáno, že může jít o majetek, který podléhá konfiskaci a je odůvodněno podezření, že ve věci je zúčastněna osoba státně nespolehlivá, a bylo by proto jistě neúčelným a zbytečným postupovat podle § 5, odst. 1 dekr. č. 124/1945 Sb. ve znění vyhl. č. 61/1946 Sb. V důsledku toho nastane účinek zmíněný v § 5,