Input:

R 15/1957; Garance

č. 15/1957 Sb. rozh. obč.
Invalidní důchod přiznaný členu jednotného zemědělského družstva podle § 8 odst. 1 vl. nař. č. 46/1952 Sb., o úpravě národního důchodového pojištění členů jednotných zemědělských družstev, osob samostatně výdělečně činných a spolupracujících členů rodin, nezaniká již tím, že pojištěnec přestal být členem družstva.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 14. září 1956, Cz 356/56.)
Navrhovatel pobíral od 26. září 1953 invalidní důchod podle § 8 odst. 1 vl. nař. č. 46/1952 Sb. Výměrem z 19. ledna 1955 byl mu tento důchod Státním úřadem důchodového zabezpečení odňat proto, že navrhovatel může konat práce v zemědělství, takže již není invalidní podle § 8 odst. 1 uved. vl. nařízení.
Lidový soud v Jihlavě jednaje o opravném prostředku navrhovatele provedl důkaz posudkem krajské posudkové komise důchodového zabezpečení a zjistil na jeho základě, že navrhovatel není již neschopen jakékoli výdělečné činnosti, nýbrž že může konat, lehčí práce v zemědělství a činnost řídící. Zamítl proto návrh na další výplatu invalidního důchodu, neboť došel k závěru, že navrhovatel nesplňuje podmínky nároku na tento důchod podle § 8 odst. 1 vl. nař. č. 46/1952 Sb.
Krajský soud v Jihlavě k odvolání navrhovatele doplnil řízení novým posudkem krajské posudkové komise, podle něhož navrhovatel nemůže při svých chorobách konat žádnou tělesnou práci bez ohrožení svého zdraví a řídící práce byl by schopen konat jen s postele. Krajský soud přesto potvrdil však rozsudek lidového soudu a nepřiznal navrhovateli nárok na invalidní důchod, ježto zjistil, že navrhovatel vystoupil z jednotného zemědělského družstva po té, co se stal důchodcem a došel proto k názoru, že nárok na invalidní důchod mu zanikl dnem, kdy přestal být členem družstva. Je názoru, že má-li navrhovatel splněny podmínky nároku na invalidní důchod osoby samostatně výdělečně činné podle § 19 vl. nař. č. 46/1952 Sb., musí tento nárok znovu uplatnit.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že uvedeným rozsudkem krajského soudu v Jihlavě byl porušen zákon.
Odůvodnění:.
Navrhovateli byl přiznán invalidní důchod družstevníka, poněvadž ke dni nápadu dávky splnil všechny podmínky jeho vzniku podle § 8 odst. 1 vl. nař. č. 46/1952