Input:

R 146/1949; Garance

č. 146/1949 Sb. rozh. obč.
Ani ustanovenie § 5a dekr. č. 100/1945 Sb. nelegitimuje národný podnik žalovať, aby bolo z exekúcie vylúčené auto, ktoré Ústredná národná poisťovňa na vymoženie peňažnej pohľadávky proti začlenenému predĺženému majetku zexekvovala pred vstupom národného podniku do záväzkov tohto predĺženého majetku.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach z 23. júna 1949, Co H 103/49.)
Proti povinnej strane, úč. spoločnosti, bolo usnesením z 5. decembra 1946 začaté vyrovnacie konanie. Preto sa nepokračovalo v exekúcii vedenej proti tejto úč. spoločnosti, v ktorej Ústredná sociálna poisťovňa zexekvovala 27. marca 1944 auto tejto spoločnosti.
Podľa, vyhlášky min. priemyslu o začlenení znárodneného podniku vstúpil národný podnik do záväzkov predĺženého majetku zmienenej úč. spoločnosti dňom 1. januára 1946, a to bez ujmy ustanovenia § 5, ods. 3 pôvodného znenia dekr. č. 106/1945 Sb.
Žalujúci národný podnik navrhuje vylúčenie zexekvováného auta z exekúcie a uvádza, že povinná úč. spoločnosť nedisponuje žiadnym majetkom a má len nárok na náhradu podľa § 7 uved, dekrétu.
Okresný súd v Kežmarku žalobe vyhovel. Uviedol, že znárodnením podniku nadobúda tento majetok štát spôsobom svojho druhu, obdobným skôr vyvlastneniu, a národný podnik nadobúda majetok bezprostredne od štátu, štát prostredníctvom národného podniku uspokojí prípadných veriteľov znárodneného podniku podľa §§ 5, 5a terajšieho znenia uved. dekrétu.
Krajský súd vyhovel odvolaniu žalovanej Ústrednej národnej poisťovne a žalobu zamietol.
Z dôvodov:
Usnesenie o zastavení vyrovnacieho konania bolo rozviazané, ale neskôr