Input:

145/1949 Sb., Zákon o některých přechodných opatřeních v trestních věcech důchodkových a daňových Garance

č. 145/1949 Sb., Zákon o některých přechodných opatřeních v trestních věcech důchodkových a daňových
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 11. května 1949
o některých přechodných opatřeních v trestních věcech důchodkových a daňových.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Sídla okresních soudů důchodkových jsou v sídlech okresních národních výborů; obvody okresních soudů důchodkových jsou shodné s obvody okresních národních výborů.
(2) V sídlech krajských národních výborů se zřizují pro jejich obvody krajské soudy důchodkové, které vykonávají působnost dosavadních vrchních soudů důchodkových.
(3) Předsedou okresního soudu důchodkového je předseda okresního soudu vykonávajícího soudní moc ve věcech trestních, v jehož obvodu je sídlo okresního soudu důchodkového, a předsedou krajského soudu důchodkového předseda krajského soudu vykonávajícího soudní moc ve věcech trestních, v jehož obvodu je sídlo krajského soudu důchodkového.
§ 2.
(1) Důchodkové soudy rozhodují v senátech, které se skládají
a) u okresních soudů důchodkových ze soudce z povolání jako předsedy a ze dvou soudců z lidu jako přísedících,
b) u krajských soudů důchodkových a u nejvyššího soudu důchodkového ze dvou soudců z povolání, z nichž jeden předsedá, a ze tří soudců z lidu jako přísedících.
(2) Jednání a rozhodování senátu účastní se jako zpravodajové bez hlasovacího práva
a) u okresních soudů důchodkových zástupce okresního národního výboru, u něhož bylo