Input:

R 145/1949; Garance

č. 145/1949 Sb. rozh. obč.
Žiadosť o povolenie exekúcie treba vybaviť podľa stavu v čase jej podania. Ku skutočnostiam, ktoré nastaly len neskoršie, nemožno prizerať ani v rekurznom konaní.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave z 22. júna 1949, R II 119/49.)
Okresný súd v Bratislave povolil uspokojovaciu exekúciu, hoci v deň podania žiadosti rozsudok nebol ešte vykonateľný.
Krajský súd rekurzu dlžníka vyhovel a žiadosť o uspokojovaciu exekúciu zamietol.
Z dôvodov:
Podľa obsahu spisov vymáhajúca strana nemala v čase podania exekučného návrhu vykonateľný exekučný titul a ani v čase vynesenia