Input:

144/1950 Sb., Zákon o jednorázovém přídavku za rok 1950 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců Garance

č. 144/1950 Sb., Zákon o jednorázovém přídavku za rok 1950 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců
ZÁKON
ze dne 25. října 1950
o jednorázovém mimořádném přídavku za rok 1950 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) K důchodům z národního pojištění, na něž má oprávněný nárok v prosinci 1950, se poskytne z prostředků tohoto pojištění jednorázový mimořádný přídavek, a to:
1. k důchodům invalidnímu a starobnímu, k důchodu úrazovému, je-li výdělečná schopnost snížena úrazem alespoň o 50 % , k důchodu manželky, nežije-li ve společné domácnosti s manželem, dále k důchodům vdovy, vdovce a družky, jakož i k důchodu sociálnímu - s výjimkou sociálního důchodu - v částce
. . . . . . . 500 Kčs;
2. k důchodům sirotků a jiných pozůstalých a k sociálnímu důchodu sirotků v částce
. . . . . . . 300 Kčs;
3. k výchovnému v částce
. . . . . . . 150 Kčs.
(2) Je-li důchod zvýšen pro bezmocnost, zvyšuje se jednorázový mimořádný přídavek o polovinu.
§ 2.
K zaopatřovacím požitkům podle zákona č. 164/1946 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce, na něž má oprávněný nárok v prosinci 1950, se poskytne jednorázový přídavek, a to:
1. k zaopatřovacím požitkům invalidy, jemuž byl přiznán ošetřovací nebo slepecký příplatek, v částce
. . . . . . . 750 Kčs;
2. k zaopatřovacím požitkům jiného invalidy, jehož výdělečná schopnost je podle uvedeného zákona snížena alespoň o 45 %, jakož i k