Input:

144/1945 Sb., Vládní nařízení o složení, organisaci a způsobu činnosti generálního sekretariátu Hospodářské rady Garance

č. 144/1945 Sb., Vládní nařízení o složení, organisaci a způsobu činnosti generálního sekretariátu Hospodářské rady
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. listopadu 1945
o složení, organisaci a způsobu činnosti generálního sekretariátu Hospodářské rady.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6, odst. 4 dekretu presidenta republiky ze dne 25. srpna 1945, č. 63 Sb., o Hospodářské radě (dále jen dekret):
§ 1.
Generální sekretariát Hospodářské rady (§ 5 dekretu) (dále jen generální sekretariát) je organisován u úřadu předsednictva vlády podle dalších ustanovení.
§ 2.
Generálnímu sekretáři přísluší propůjčovati služební místa u generálního sekretariátu, jejichž propůjčení není vyhrazeno presidentu republiky nebo vládě, a ustanovovati čekatele.
§ 3.
Generální sekretář vydá se schválením předsednictva vlády organisační řád, jímž stanoví vnitřní organisaci generálního sekretariátu přiměřeně k úkolům Hospodářské rady, zejména jeho rozdělení v obory.
§ 4.
(1) Generální sekretariát vyřizuje běžné věci Hospodářské rady, obstarává její korespondenci a pečuje o její spisy. Vykonává pomocné práce spojené se svoláváním a jednáním schůzí Hospodářské rady, komise odborníků a komisí zřízených podle § 6, odst. 2 dekretu. Připravuje návrhy usnesení a opatření Hospodářské rady.
(2) Veškerá usnesení a opatření Hospodářské rady se předkládají vládě ke schválení.
§ 5.
(1) Přehled o celkovém hospodářském stavu ve státě zjednává a udržuje generální sekretariát v rozsahu a způsobem, který určí Hospodářská rada.
(2) Přehled o celkovém hospodářském stavu ve státě je důvěrný. Generální sekretář podává z něho na požádání zprávy vládě nebo předsednictvu vlády.
§ 6.
Návrhy orgánů Hospodářské rady podle § 8 dekretu, zvláště návrh hospodářského plánu, vypracovaný Státním úřadem plánovacím, zkoumá generální sekretariát - v případě potřeby za součinnosti komise odborníků a jiných komisí - zejména potud, zda odpovídají směrnicím vydaným Hospodářskou radou. Při tom dbá, aby rozdílná stanoviska byla uvedena v soulad. Návrhy těchto orgánů spolu