Input:

R 143/1949; Garance

č. 143/1949 Sb. rozh. obč.
Ve sporu o náhradu škody podle § 368 ex. ř. nelze přezkoumávat, zda nárok, jenž nebyl dlužníkem splněn, byl mu přisouzen právem a zda exekuce k jeho vymožení byla povolena právem.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 15. června 1949, Co V 56/49.)
Rozsudkem okresního soudu v Krnově byl žalovaný uznán povinným vydat žalobci určité movité věci, žalobce v novém sporu tvrdí, že žalovaný mu uvedené věci nevydal a že marně vedl exekuci na jejich vydání, ježto je žalovaný zašantročil. Domáhá se proto náhrady škody, jež mu tím vzešla, v částce 5.154 Kčs. žalovaný namítl, že uvedené věci nebyl povinen vydat žalobci, poněvadž je od něho nepřevzal a nemá je ve svém držení.
Okresní soud v Opavě zamítl žalobu. V důvodech svého rozhodnutí uvedl: Žalovaný se domáhá interesse vzniklého nesplněním závazku dlužníkova podle § 368 ex. ř. Taková žaloba je však přípustnou jen tehdy, je-li po ruce řádný exekuční titul, podle něhož právem by mohla být povolena exekuce podle § 7 ex. ř. Tak tomu však v daném případě není. Ze spisu okresního soudu v Krnově zjišťuje totiž soud, že žalobce podal vlastnickou žalobu podle § 366 obč. zák. na žalovaného o vydání věcí. V takové žalobě však musí ten, kdo movitou věc soudně žádá nazpět, tuto věc popsati znaky, kterými se rozezná od všech podobných věcí stejného druhu. To se však ve zmíněné žalobě nestalo. Rozsudkem pro zmeškání žalovaného nemělo proto být v tomto sporu žalobě o vydání věcí vyhověno. Když již se tak stalo, neměla být povolena podle tohoto rozsudku exekuce, poněvadž exekuční titul neměl náležitostí podle § 7 ex. ř. Podle tohoto ustanovení lze povolit exekuci jen tehdy, lze-li z exekučního titulu seznat mimo osobu oprávněného a zavázaného také předmět, způsob, objem a čas dlužného plnění nebo opominutí.
V rozsudku pro zmeškání nejsou předměty přesně popsány a proto z toho důvodu zůstala exekuce bezvýslednou. Poněvadž tedy nemá žalobce po ruce řádného exekučního titulu na vydání věcí, nemůže se domáhati interesse podle § 368 ex. ř. Proto byla žaloba zamítnuta. Nadto soud zjistil, že železný sporák, za nějž se žalobce domáhá v souzené věci náhrady, koupil žalovaný pro sebe ze svých peněz. Proto je jeho vlastníkem žalovaný. Rovněž je žalovaný vlastníkem aktovky, jejíž náhradu požaduje žalobce, poněvadž mu podle zjištění soudu tuto aktovku