Input:

R 142/1951; Garance

č. 142/1951 Sb. rozh. obč.
Vyměřovacím základem podle § 20 zákona o národním pojištění pro dávky a pojistné domovníka je veškerý příjem domovníkův, který se skládá z hodnoty naturálního bytu, z poplatků za práce spojené se správou domu jako jsou úklid, klíčné a pod., z odměn za práce, které nenáležejí ke správě domu, bývají však domovníkům zpravidla svěřovány, jako čištění chodníků, udržování zahrady, obsluhy topení a pod. a z jiných platů, na něž vznikl nárok z uzavření domovnické smlouvy a jež jsou odměnou za práci. Nezáleží na tom, zda některé z těchto poplatků jsou placeny vlastníkem domu nebo nájemníky.
Do vyměřovacího základu nepatří nárok na úhradu nákladů spojených s výkonem prací domovnických, zejména s obstaráváním pomůcek potřebných pro výkon těchto prací.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni z 23. února 1951, 8 Ok 2/51.)
Okresní národní pojišťovna předepsala výměrem ze 24. července 1950 vlastníku domu dodatečně pojistné za domovnici za dobu od 1. října 1948 do 30. června 1950 ve výši 1.490 Kčs.
V opravném prostředku proti tomuto výměru napadal vlastník domu předpis pojistného jako nesprávný, ježto pojistné nebylo vyměřeno z platů, po případě odměn, které měl domovnici platit on, nýbrž z odměn, které jí měli platit nájemníci, tedy z příjmů z jiného služebního poměru.
Okresní soud v Plzni napadený výměr okresní národní pojišťovny potvrdil.
Krajský soud stížnosti navrhovatele nevyhověl.
Z odůvodnění:
Podle § 20 zákona o národním pojištění je vyměřovacím základem pro dávky a pojistné podle tohoto zákona u zaměstnanců veškerý příjem, který dostávají za smluvenou práci. Vedle mzdy náležejí sem mimo jiné i požitky, které zaměstnanec dostává, byť i jen obvykle, od zaměstnavatele nebo osoby třetí místo mzdy nebo vedle ní, jakož i požitky naturální.
Podle § 1 zák. č. 4/1949 Sb., o pravovním poměru domovnickém, přísluší domovníku za konání domovníckych prací (§ 4 zák.) naturální byt (§ 7) a odměna (§ 9). Domovník má dále nárok také na odměnu za práce, které nenáležejí ke správě domu,