Input:

142/1949 Sb., Zákon o výkonu lidové správy v sídlech krajů, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 142/1949 Sb., Zákon o výkonu lidové správy v sídlech krajů, platné do 16.5.1954
[zrušeno č. 23/1954 Sb.]
ZÁKON
ze dne 11. května 1949
o výkonu lidové správy v sídlech krajů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Základní ustanovení.
(1) Území města, které je sídlem krajského národního výboru, a území okresu se sídlem okresního národního výboru v krajském městě tvoří jeden okres, v němž lidovou správu vykonává jednotný národní výbor o 48 členech se sídlem v krajském městě. Jednotný národní výbor vykonává na území celého okresu působnost okresního národního a na území města svého sídla též působnost místního národního výboru.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na Prahu, Brno a Bratislavu.
(3) Způsob výkonu lidové správy podle odstavce 1 platí také pro město Opavu a dosavadní okres opavský.
(4) Vláda může nařízením upraviti výkon lidové správy podle odstavce 1 i v jiných okresech.
§ 2.
Obvodní rady.
(1) Pro jednotlivé části města spravovaného podle § 1 jednotným národním výborem mohou být zřízeny se schválením ministerstva vnitra obvodní rady jako výkonné složky jednotného národního výboru.
(2) Obvody a počet členů obvodních rad určuje na návrh jednotného národního výboru krajský národní výbor, který stanoví také podrobnosti jejich vnitřní organisace. Počet členů obvodní rady nesmí přesahovati počet referentů jednotného národního výboru.
(3) Předsedu, jeho náměstka a ostatní členy obvodních rad volí plenární zasedání jednotného národního výboru z občanů dotčeného obvodu.
(4) Obvodní rady plní úkoly, jejichž provádění jim jednotný národní výbor svěřil. Jednotný národní výbor může, pokud to není na újmu jednotnosti správy, pověřiti obvodní rady nebo jejich jednotlivé členy právem rozhodovati jménem jednotného národního výboru v rozsahu, který určí. Toto pověření vyžaduje schválení ministerstva vnitra uděleného v dohodě s věcně příslušným ústředním úřadem a po slyšení krajského národního výboru.
§ 3.
Zvláštní ustanovení pro Vysoké Tatry.
(1) Národní výbor obce Vysokých Tater se označuje jako jednotný národní výbor a vykonává ve svém obvodu působnost místního národního výboru i okresního národního výboru. Má 24 členů.
(2) Ustanovení § 2 platí obdobně.
§ 4.
Výkon lidové správy v Bratislavě a Brně.
(1) Na území měst Bratislavy a Brna vykonává působnost místního národního výboru a okresního národního výboru ústřední národní výbor o 60 členech.
(2) Pro jednotlivé části města Bratislavy a Brna zřizují se obvodní rady jako výkonné složky ústředního národního výboru. Obvody a počet členů obvodních rad určí a podrobnosti jejich vnitřní organisace upraví ministerstvo vnitra. Ustanovení § 2, odst. 3 a 4 platí obdobně.
Společná ustanovení pro jednotné národní výbory
a ústřední národní výbory v Bratislavě a v Brně.
§ 5.
Organisace.
(1) Jednotné národní výbory a ústřední národní výbory jsou bezprostředně podřízeny krajskému národnímu výboru.
(2) Jednotné národní výbory a ústřední národní výbory určují na svých plenárních zasedáních směr činnosti a politiku národního výboru. V rámci jejich usnesení vykonávají veřejnou správu jejich výkonné složky, jimiž jsou rada,