Input:

R 140/1949; Garance

č. 140/1949 Sb. rozh. obč.
Zákon č. 128/1946 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody atd., ve znění zákona č. 79/1948 Sb.
Nárok na restituci majetku spravovaného Fondem národní obnovy podle § 16 uved. zák. se vztahuje toliko na vrácení tohoto majetku. Další jiné nároky, zejména nároky podle § 6, odst 4 uved. zák. lze proti Fondu národní obnovy uplatnit jen srážkou ze vzájemných pohledávek, které přísluší tomuto fondu proti restituentovi podle § 7, odst. 1 uved. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích z 31. května 1949, R IV 185/49.)
Okresní soud v Jindřichově Hradci uložil Fondu národní obnovy, aby podle zák. č. 128/1946 Sb. vrátil nemovitosti původním vlastníkům (navrhovatelům). Mimo jiné též vyslovil, že vzájemný nárok Fondu národní obnovy proti navrhovatelům podle § 7 téhož zákona je po právu částkou 48.000 Kčs. Tento nárok je však vyrovnán srážkou podle § 7, odst. 1 rest. zák. nárokem navrhovatelů plynoucím z § 6, odst. 4 uved. zák. ve výši 65.650 Kčs. Nejsou proto navrhovatelé povinni nic vracet Fondu národní obnovy. Z odůvodnění usnesení prvého soudu plyne, že nároky navrhovatelů podle § 6, odst. 4 rest. zák. spočívají v ušlém nájemném z nemovitostí ve výši 13.650 Kčs a v náhradě za poškození nemovitostí v částce 52.000 Kčs. Naproti tomu uznal soud, že navrhovatelé jsou povinni vrátiti částku 48.000 Kčs za zhodnocení nemovitosti přestavbou její části, kterou provedl její nabyvatel.
Krajský soud nevyhověl stížnosti navrhovatelů.
Z důvodů:
Stěžovatelé se domáhají toho, aby Fond národní