Input:

14/1948 Sb., Vládní nařízení o vzdělání učitelů náboženství škol obecných a měšťanských Garance

č. 14/1948 Sb., Vládní nařízení o vzdělání učitelů náboženství škol obecných a měšťanských
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 19. prosince 1947
o vzdělání učitelů náboženství škol obecných a měšťanských.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 132 Sb., o vzdělání učitelstva:
§ 1
Kandidáti učitelství náboženství škol obecných a měšťanských nabývají vzdělání na bohosloveckých a pedagogických fakultách.
§ 2.
(1) Povinná studijní doba pro kandidáty učitelství náboženství škol obecných a měšťanských se určuje na šest semestrů.
(2) Pro přechodnou dobu ode dne vyhlášení tohoto nařízení do dne, který určí vláda nařízením, se zkracuje studijní doba pro kandidáty učitelství náboženství škol obecných na čtyři semestry.
(3) Studijní a zkušební řády vydá ministr školství a osvěty, pokud jde