Input:

R 139/1950; Garance

č. 139/1950 Sb. rozh. obč.
I v rekursním řízení lze opravit a doplnit listiny, podle nichž se navrhují zápisy do společenstevního rejstříku.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích z 20 prosince 1949, R IV 372/49.)
Jednotné zemědělské družstvo v N. navrhlo, aby ve společenstevním rejstříku byly podle usnesení valné hromady z 25. září 1949 provedeny zápisy uvedené v § 7 odst. 2 nařízení ministra zemědělství č. 75/1949 Sb., kterým se provádí zákon o jednotných zemědělských družstvech.
Okresní soud v Českých Budějovicích návrh zamítl z těchto důvodů: Podle § 6 odst. 1 nař. min. zemědělství č. 75/1949 Sb., kterým se provádí zákon o jednotných zemědělských družstvech, jsou pro tato družstva závazné vzorné stanovy vydané Ústřední radou družstev se schválením ministra zemědělství a vyhlášené ministrem zemědělství v úředním listě. Tyto stanovy byly vydány vyhláškou ministra zemědělství č. 548 Ú. l. I z r. 1949. Podle části II oddílu 6 této vyhlášky je valná hromada jednotného zemědělského družstva způsobilá k usnášení, je-li přítomna aspoň polovina členů družstva; nesejde-li se k valné hromadě ve stanovenou dobu dostatečný počet členů, koná se valná hromada o jednu hodinu později a usnáší se platně bez zřetele na počet přítomných členů. Podle zápisu byla valná hromada zahájena 25. září 1949 v 15 hodin a předseda přípravného výboru zjistil po uvítání přítomných, že se z celkového počtu 41 člena dostavilo celkem 17 členů. Nebyla tedy přítomna ani jedna polovina členů. Přesto, jak plyne ze zápisu, nebyla konána ve smyslu uvedených stanov valná hromada o jednu hodinu později, nýbrž byla konána bez přerušení ihned po zjištění počtu přítomných členů. Nebyla proto valná hromada způsobilá se platně usnášet a proto nemohou být do rejstříku zapsány její výsledky.
Proti tomuto usnesení podalo jednotné zemědělské družstvo rekurs a tvrdilo v něm, že schůze valné hromady byla ve skutečnosti svolána na 14. hodinu. K jejímu konání došlo až v 15 hodin, protože se nedostavila ani polovina členů družstva. Bylo tedy vyhověno ustanovení části II oddílu 6 uvedené vyhlášky. Při vyplňování tištěného formuláře protokolu nebyla v něm tato skutečnost nedopatřením uvedena, poněvadž v jeho tištěné části nebylo na tento případ pamatováno.
Krajský soud vyhověl rekursu a povolil navrhované zápisy.
Z důvodů:
Prvý soud zamítl návrh na povolení žádaných zápisů, přihlížeje k obsahu protokolu o valné hromadě. Zákon č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, však připouští, aby rekurs byl opřen o nové skutečnosti a nové důkazy (§ 48). Tohoto ustanovení použil rekurent. Rekursní soud ho proto vyzval, aby předložil protokol o valné hromadě z 28. září 1949, který by byl opraven a doplněn ve smyslu jeho tvrzení v rekursu. Tomuto příkazu rekurent vyhověl. Tím byla odstraněna jediná závada, která bránila