Input:

R 138/1949; Garance

č. 138/1949 Sb. rozh. obč.
Ak poddlžník zaplatil viac, ako bol povinný, exekučný súd nie je oprávnený uložiť vymáhajúcemu veriteľovi povinnosť vrátiť preplatok, ale možno sa domáhať vrátenia preplatku len žalobou.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave z 30. mája 1949, R II 217/49.)
Okresný súd v Dunajskej Strede ako exekučný súd vyzval usnesením z. 10. marca 1949 vymáhajúceho veriteľa, aby vrátil pod dlžníkovi sumu, ktorú tento zaplatil nad skutočnú výšku vymáhanej pohľadávky.
Krajský súd na rekurz vymáhajúcej strany pozbavil účinnosti usnesenie prvého súdu.
Z dôvodov:
V pomere voči poddlžníkovi činnosť exekučného súdu je skončená doručením usnesenia, ktorým zabavená dlžníkova pohľadávka proti poddlžníkovi bola prikázaná vymáhajúcemu veriteľovi na vybranie alebo na miesto platenia, alebo bol nariadený iný spôsob jej speňaženia (čl. VI, §§ 59, 67, 68 zák. č. 23/1928 Sb.).