Input:

138/1947 Sb., Zákon o péči o přistěhovalce, jakož i o některých jejich přednostních právech Garance

č. 138/1947 Sb., Zákon o péči o přistěhovalce, jakož i o některých jejich přednostních právech
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 1. července 1947
o péči o přistěhovalce, jakož i o některých jejich přednostních právech.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Ustanovení tohoto zákona se vztahují na přistěhovalce, t. j. na osoby uvedené v § 1, odst. 1 a 2 zákona ze dne 12. dubna 1946, č. 75 Sb., o přiznávání hospodářských a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti, které ser přistěhovaly (navrátily)
a) před vyhlášením tohoto zákona,
b) po vyhlášení tohoto zákona, přestěhovaly-li (navrátily-li) se v souvislosti s československou úřední přesidlovací akcí. v případech hodných zvláštního zřetele (například při bezprostředním ohrožení života přistěhovalce, nebo členů jeho rodiny, přímém ohrožení existenčním, atd.), může ministerstvo sociální péče tuto podmínku prominouti.
§ 2.
Péči o přistěhovalce - pokud není zvláštními předpisy svěřena jiným orgánům - provádí ministerstvo sociální péče.
§ 3.
(1) Přistěhovalci mají za předpokladu, že jinak vyhovují podmínkám stanoveným pro všechny uchazeče, bez újmy přednostních práv osob uvedených v § 1 zákona ze dne 19. prosince 1946, č. 255 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, a v § 84 zákona ze dne 18. července 1946, č. 164 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce, dále bez újmy nároků národních správců a uživatelů rodinných domků na přidělení živnostenských podniků jimi spravovaných nebo rodinných domků jimi užívaných podle oddílu II zákona ze dne 14. února 1947, č. 31 Sb., o některých zásadách při rozdělování