Input:

135/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků Garance

č. 135/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 1. července 1947,
jímž se provádí zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2, odst. 3 a § 9 zákona ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků (dále jen „zákon“):
Čl. 1.
K § 1, odst. 2, písm. f) zákona.
(1) Pro sazby cenových vyrovnávacích částek jest u jednatelů rozhodný souhrn hrubých úplat, přijatých v kalendářním roce za jednatelské výkony provedené po 31. březnu 1947.
(2) Nepřesáhl-li souhrn podle odstavce 1 80 000,- Kčs, činí cenová vyrovnávací částka 5 % souhrnu.
(3) Přesáhl-li souhrn podle odstavce 1 80 000,- Kčs, činí cenová vyrovnávací částka 5 % z prvních 80 000,- Kčs a 10 % ze zbývající části souhrnu.
Čl. 2.
K § 1, odst. 3 zákona.
(1) Spotřebitelem se rozumí každý, kdo nabývá předmětu k jinému účelu než k zcizení, zpracování nebo jinému použití ve svém podniku.
(2) Dodává-li průmyslový výrobce přímo spotřebiteli, činí cenová vyrovnávací částka 4,5 % celé úplaty za dodávku (§ 9, odst. 1 a 4 až 6 zákona ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu). Nerozhodné je, zda předmět byl dodán spotřebiteli z výrobní či jiné provozovny průmyslového výrobce.
Čl. 3.
K § 2, odst. 1 zákona.
(1) Ustanovení § 2, odst. 1 zákona se nevztahují na výkony týkající se výrobků tam uvedených.
(2) Výrobními podniky se rozumějí podniky průmyslové a výrobní podniky řemeslné [§ 1, odst. 2, písm. a) a b) zákona].
(3) Obchodními podniky se rozumějí podniky velkoobchodní, komisionáři a podniky maloobchodní [§ 1, odst. 2, písm. c), d) a e) zákona].
Čl. 4.
K § 2, odst. 3 zákona.
(1) Výrobky, na něž se podle § 2, odst. 1, č. 1 zákona nevztahuje ani u podniků výrobních ani u podniků obchodních povinnost odváděti cenové vyrovnávací částky, se rozumějí:
1. předměty jmenované v seznamu, který jako příloha č. 1 (seznam č. 1) tvoří nedílnou součást tohoto nařízení;
2. předměty, které patří do okruhu předmětů jmenovaných v seznamu č. 1.
(2) Výrobky, na něž se podle § 2, odst. 1, č. 2 zákona nevztahuje toliko podniků výrobních povinnost odváděti cenové vyrovnávací částky, se rozumějí:
1. předměty jmenované v seznamu, který jako příloha č. 2 (seznam č. 2) tvoří nedílnou součást tohoto nařízení;
2. předměty, které patří do okruhu předmětů jmenovaných v seznamu č. 2.
(3) Výrobky, na něž se podle § 2, odst. 1, č. 3 zákona nevztahuje toliko u podniků obchodních povinnost odváděti cenové vyrovnávací částky se rozumějí:
1. předměty jmenované v seznamu, který jako příloha č. 3 (seznam č. 3) tvoří nedílnou součást tohoto nařízení:
2. předměty, které patří do okruhu předmětů jmenovaných v seznamu č. 3.
(4) K výrobkům podle odstavců 1 až 3 nepatří předměty, které