Input:

134/1950 Sb., Vládní nařízení o registraci chmelnic, platné do 30.6.1957 Archiv

č. 134/1950 Sb., Vládní nařízení o registraci chmelnic, platné do 30.6.1957
[zrušeno č. 39/1957 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. září 1950
o registraci chmelnic.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) Chmelnice (pozemky osázené chmelem) musí býti registrovány.
(2) Registrace se provádí zápisem do protokolu (§ 3), který vede okresní národní výbor.
§ 2.
Pěstitel chmele (vlastník, pachtýř, uživatel chmelnice a pod.) - dále jen „pěstitel“ - je povinen oznámiti místnímu národnímu výboru podle skutečného stavu údaje potřebné k zápisu do protokolu.
§ 3.
Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou v Úředním listě, které údaje a jejich změny je pěstitel povinen oznámiti k zápisu do protokolu (zejména založení, rozšíření, zmenšení, přeložení nebo zrušení chmelnice a změny v osobě pěstitelově), a v jaké lhůtě mají býti tyto údaje místnímu národnímu výboru hlášeny, a určí vzor protokolu.
§ 4.
Místní národní výbor přezkouší správnost a úplnost oznámení a zapíše zjištěné údaje do protokolu, který