Input:

R 132/1952; Garance

č. 132/1952 Sb. rozh. obč.
Při zkoumání, čí dědické právo se jeví méně pravděpodobným a který z dědiců má být odkázán, aby uplatnil své právo žalobou (§ 331 odst. 2 o. s. ř.), nepadá v úvahu účelnost dědění tím či oním dědkem, nýbrž rozhodnými jsou jen okolnosti, které podle ustanovení dědického práva činí to či ono dědické právo pravděpodobnějším nebo méně pravděpodobným.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 27. května 1952, 8 Ok 131/52.)
Závětí z 24. června 1951, kterou pořídila v nemocnici 14 dnů před svou smrtí, ustanovila zůstavitelka dědici manžele A., kteří dědictví neodmítli. Při projednávání dědictví popřely určité charitativní instituce dědické právo manželů A. a tvrdily, že ony jsou dědici, a to podle zůstavitelčiny závěti z 22. dubna 1949. Závěť z 24. června 1951 je podle jejich tvrzení neplatná, ježto zůstavitelka v důsledku své těžké choroby a léčení narkotickými léky nebyla už schopna pořizovat o svém majetku s plnou rozvahou.
Okresní soud v Blansku odkázal po marném pokusu o smír manžele A., aby ve stanovené lhůtě uplatnili své dědické právo žalobou. V odůvodnění uvedl: Skutečnosti tvrzené dědici ustanovenými závětí z 22. dubna 1949 budou sice zjišťovány až v případném řízení, jež bude zahájeno k žalobě manželů A. Nicméně však čas a místo pořízení závěti z 24. června 1951 a skutečnost, že zůstavitelka trpěla těžkou rakovinou, nevylučují možnost, že zůstavitelka skutečně nebyla v době podepsání závěti způsobilá vážného projevu vůle podle §§ 30 a násl. o. z. a činí dědické právo manželů A. méně pravděpodobným. Mimo to právní zájmy dědiců z dřívější závěti, jakožto organisací sloužících veřejnému prospěchu, i když nejde přímo o socialistické právnické osoby, vyžadují zvýšené ochrany proti soukromému vlastnictví (§ 106 o. z.). Není sporu o tom, že závětí z 24. června 1951 se uskutečňuje převod dědictví do vlastnictví soukromého, tedy převod s hlediska socialistického právního řádu méně žádoucí. Byli proto podle § 331 odst. 2 o. z. odkázáni manželé A., aby své dědické právo uplatnili žalobou.
Krajský soud ke stížnosti manželů A. změnil usnesení okresního