Input:

132/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o vzdělání učitelstva Garance

č. 132/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o vzdělání učitelstva
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 27. října 1945
o vzdělání učitelstva.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Učitelé škol všech stupňů a druhů nabývají vzdělání na pedagogických a jiných fakultách (odděleních) vysokých škol. Zřízení těchto fakult (oddělení) se upraví zvlášť.
§ 2.
Délku studijní doby učitelů určí vláda nařízením.
§ 3.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení;