Input:

131/1948 Sb., Zákon o likvidaci právních poměrů německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku Garance

č. 131/1948 Sb., Zákon o likvidaci právních poměrů německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
ZÁKON
ze dne 6. května 1948
o likvidaci právních poměrů německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Německá evangelická církev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (dále jen „církev“) zanikla dnem 4. května 1945.
§ 2.
Matriky církve spravují okresní národní výbory.
§ 3.
(1) Veškerý majetek nemovitý i movitý, zejména i majetková práva, který byl ke dni 4. května 1945 ve vlastnictví církevních obcí (farních nebo krajských obcí nebo obce povšechné) církve nebo jejích ústavů, nadací a fondů, přechází do vlastnictví československého státu.
(2) Ministerstvo školství a osvěty určí v dohodě s ministerstvem vnitra, který majetek přešel podle odstavce 1 do vlastnictví československého státu.
§ 4.
O majetku uvedeném v § 3 platí obdobně ustanovení částí II až IV dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci