Input:

R 130/1950 (tr.); Garance

č. 130/1950 Sb. rozh. tr.
Po účinnosti zákona č. 319/1948 Sb., o zľudovení súdnictva, treba ustanovenie § 459 ods. 2 TRP považovať za zrušené. Sťažnosť je prípustná aj proti usneseniu, ktorým bola nariadená obnova trestného konania v prospech odsúdeného.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 16. marca 1950, Tz II 38/50.)
Okresný súd v Březne povolil na návrh odsúdeného obnovu trestného konania skončeného na býv. Okresnom ľudovom súde.
Krajský súd v Banskej Bystrici odmietol sťažnosť verejného obžalobcu proti tomuto usneseniu ako zákonom (§ 459 ods. 2 TRP) vylúčenú.
Najvyšší súd vyhovel sťažnosti generálneho prokurátora pre zachovanie zákona, zrušil toto rozhodnutie Krajského súdu a upravil tento súd, aby o sťažnosti verejného obžalobcu proti usneseniu o povolení obnovy trestného konania rozhodol vo veci samej.
Z dôvodov:
Predpis § 459 ods. 2 TRP, na ktorý sa odvoláva usnesenie krajského súdu, síce ustanovuje, že proti rozhodnutiu o nariadení obnovy v prospech odsúdeného niet opravného prostriedku. Toto ustanovenie však, i keď nebolo výslovne uvedené v § 142 zák. č. 319/1948 Sb. medzi zrušenými predpismi, je treba považovať za zrušené úvodným predpisom cit. §, ktorým sú zrušené všetky predpisy, ktoré odporujú ustanoveniam zák. č. 319/1948 Sb.
Tento zákon obsahuje v § 107 ustanovenie o obnove, kde sa hovorí, že o návrhu na povolenie obnovy trestného konania rozhoduje senát vo verejnom zasadnutí, že proti rozhodnutiu o návrhu na obnovu si možno sťažovať do 3 dní od jeho doručenia a