Input:

127/1947 Sb., Zákon, kterým se mění předpisy o ukládání peněz soudních chráněnců Garance

č. 127/1947 Sb., Zákon, kterým se mění předpisy o ukládání peněz soudních chráněnců
ZÁKON
ze dne 25. června 1947,
kterým se mění předpisy o ukládání peněz soudních chráněnců.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Ustanovení § 194 zákona o soudním řízení v nesporných věcech právních (zákona o nesporném řízení) se mění a zní takto:
„(1) Přípustné způsoby uložení peněz poručenců na užitek jsou: zakoupení nemovitosti, poskytnutí zápůjčky se zákonnou jistotou na nemovitosti, zakoupení dluhopisů vnitřního státního dluhu nebo tuzemských cenných papírů postavených jim podle zvláštních právních předpisů na roveň co do ukládání peněz poručenců a vklady u tuzemských peněžních ústavů, které jsou oprávněny přijímati vklady na vkladní knížky (vkladní listy).
(2) Na návrh poručníkův může soud podle svého uvážení svoliti i k jinému způsobu uložení peněz poručencových. Svolení nutno však odepříti, jestliže by zamýšlený způsob uložení byl podle okolností případu v rozporu se zásadami hospodárné a bezpečné správy jmění.“
§ 2.
Ustanovení § 295 zák. čl. XX/1877, o úpravě věcí poručenských a opatrovnických, ve znění § 13 zák. čl. VI/1885 a § 10, č. 2 zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 391 Sb., se mění a zní takto:
„(1) Prípustné spôsoby uloženia peňazí poručencov na úžitok sú: zakúpenie nehnuteľnosti, poskytnutie pôžičky pri zákonnom zaistení na nehnuteľnostiach (odsek 3), zakúpenie dlhopisov vnútorného štátneho dlhu alebo iných tuzemských cenných papierov postavených im podľa osobitných právnych predpisov na roveň čo do ukladania peňazí poručencov a uloženie na vkladné knižky (vkladné listy) tuzemských peňažných ústavov, ktoré sú oprávnené prijímať vklady na vkladné knížky (vkladné listy).
(2) Na návrh poručníka súd môže podľa svojho uváženia svoliť aj na iný spôsob uloženia peňazí poručenca. Svolenie treba však odoprieť, ak by zamýšlaný spôsob uloženia bol podľa okolností prípadu v rozpore so zásadami hospodárnej a bezpečnej správy imania.
(3) Pri poskytnutí pôžičky zaistenie na nehnuteľnostiach je zákonné len vtedy, ak zaťaženie vzniklé zaistením spolu s prípadnými predchádzajúcimi ťarchami nepresahuje pri domoch polovicu a pri pozemkoch dve tretiny ich skutočnej ceny.
(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia primerane aj o uložení peňazí opatrovancov.“
§ 3.
(1) Peněžní ústav, který není národním podnikem nebo za jehož vklady nepřevzal plné a neodvolatelné ručení stát, země, okres nebo obec, je povinen k zajištění peněz soudního chráněnce, uložených u něho jako vklad, složiti na výzvu soudu u některého z míst uvedených v odstavci 2 ve výši vkladu dluhopisy vnitřního státního dluhu nebo tuzemské cenné papíry postavené jim podle zvláštních právních předpisů na roveň co do ukládání peněz soudních chráněnců.
(2) Cenné papíry lze složiti u poštovních spořitelen, u některého zemského peněžního ústavu nebo u místa, které k tomu určí orgán, jehož revisím je peněžní ústav podroben podle platných předpisů, nebo ministerstvo financí. Cenné papíry takto složené jsou osvobozeny od depositního poplatku.
(3) Peněžní ústav je povinen v neprodlužitelné lhůtě jednoho měsíce od