Input:

R 125/1951; Garance

č. 125/1951 Sb. rozh. obč.
Výška úrokov zo zameškania u nedoplatkov poistného je aj po 1. januári 1951 5%.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave zo 7. júla 1951, 12 Ok 53/51.)
Okresný súd v Bratislave povolil na návrh Ústrednej národnej poisťovne – Okresnej národnej poisťovne v Bratislave exekúciu pre nedoplatok poistného, ale zamietol návrh na povolenie exekúcie pre vyššie než 2.5% úroky od 1. januára 1951.
Krajský súd na sťažnosť vymáhajúcej strany zmenil usnesenie v zamietavej časti tak, že povolil exekúciu pre