Input:

124/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o některých opatřeních ve věcech knihovních Garance

č. 124/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o některých opatřeních ve věcech knihovních
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 27. října 1945
o některých opatřeních ve věcech knihovních.
K návrhu vlády ustanovuji:
Čl. I.
Očištění veřejných knih od některých knihovních zápisů z doby nesvobody.
§ 1.
(1) V knihovních složkách, v kterých jsou zapsány jako oprávněné osoby Německá říše, Království maďarské, osoby veřejného práva podle německého nebo maďarského práva, německá strana nacistická, fašistické strany maďarské a jiné útvary, organisace, podniky, zařízení, osobní sdružení, fondy a účelová jmění těchto režimů nebo s nimi souvisící, a jako jejich přímí právní předchůdci Československý stát, země Česká nebo Moravskoslezská anebo jejich podniky, ústavy a fondy jim náležející nebo jimi spravované, vymaže knihovní soud zápis přechodu práva a obnoví zápis pro osobu předtím oprávněnou.
(2) Je-li v knihovní složce jako osoba oprávněná zapsán bývalý Protektorát Čechy a Morava anebo jeho podnik, ústav nebo fond jemu náležející nebo jím spravovaný, zapíše knihovní soud mimo nich jako osobu oprávněnou Československý stát anebo jeho podnik, ústav nebo fond jemu náležející nebo jím spravovaný.
(3) Výmazy a zápisy podle odstavců 1 a 2 provede soud s odvoláním na tento dekret na návrh úřadu (orgánu), do jehož oboru působnosti náleží správa majetku, kterého se knihovní zápis týká.
§ 2.
Knihovní soud vymaže na návrh vlastníka nebo osoby jinak knihovně oprávněné s odvoláním na tento dekret:
1. poznámky zabavení, zapsané k návrhu bývalých německých úřadů a orgánů, zejména bývalé tajné státní policie;
2. poznámky zavedení vnucené správy podle vládního nařízení ze dne 21. března 1939, č. 87 Sb., o správě hospodářských podniků a o dozoru nad nimi, zapsané v době nesvobody k návrhu ministerstva zemědělství (bývalého ministerstva zemědělství a