Input:

12/1954 Sb., Ústavní zákon o národních výborech Garance

č. 12/1954 Sb., Ústavní zákon o národních výborech
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 3. března 1954
o národních výborech.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:
§ 1.
(1) Národní výbory jsou místními orgány státní moci pracujícího lidu Československa. Jako nejširší organisace pracujících opírají se ve své činnosti v krajích, okresech a obcích o svazek dělníků, rolníků a pracující inteligence.
(2) Národní výbory řídí ve svých obvodech hospodářskou a kulturní výstavbu socialismu podle směrnic vlády a zákonů republiky. Soustavně se starají, aby byly stále lépe a plněji uspokojovány rostoucí hmotné a kulturní potřeby pracujících. Veškerou svou činností pečují o člověka a jeho blaho a upevňují důvěru pracujících k orgánům lidově demokratického státu.
§ 2.
Národní výbory jsou krajské, okresní, městské, obvodní a místní, ústřední národní výbor hlavního města Prahy a ústřední národní výbor města Bratislavy. Ve své činnosti jsou národní výbory podřízeny vládě.
§ 3.
(1) Národní výbory jsou voleny pracujícím lidem krajů, okresů, měst, obvodů, vesnic a ostatních obcí na dobu tří let. Volební právo je obecné, rovné a přímé při tajném hlasování. Do národních výborů mohou volit občané, jakmile dosáhli věku 18 let; zvoleni mohou být občané, jakmile dosáhli věku 21 let.
(2) Členové národních výborů skládají tento slib: „Slibuji, že budu zachovávat věrnost lidu a republice, svou činností chránit a posilovat lidově demokratické zřízení a zachovávat zákony a nařízení“.
(3) Národní výbory jsou pod stálou kontrolou pracujícího lidu. Každý člen národního výboru je odpověden pracujícímu lidu a je povinen svým voličům skládat účty ze své činnosti i z činnosti celého národního výboru. Každý člen národního výboru může být kdykoli