Input:

R 12/1951; Garance

č. 12/1951 Sb. rozh. obč.
V exekučním řízení vedeném proti otci k vydobytí příspěvku na výživu je matka oprávněna zastupovat dítě bez dalšího.
(Rozhodnutí okresního osudu v Rosicích z 9. března 1950, P 3 44.)
Nezletilé dítě, zastoupené svou matkou, navrhlo, aby mu byla povolena exekuce pro úhradu osobních potřeb proti otci. Soud vrátil návrh a uložil mu, aby do 15 dnů předložilo zmocnění k vedení exekuce udělené opatrovníku, kterého mu ustanoví opatrovnický soud podle § 57 zákona č. 265/1949 Sb.. o právu rodinném. Soud měl za to, že zastoupení matkou je pro kolisi zájmů matky a dítěte vyloučeno. Dále soud uložil navrhovateli, aby v téže lhůtě návrh na povolení exekuce upravil v tomto smyslu.
Nezletilec proto navrhl u opatrovnického soudu, aby mu soud zřídil opatrovníka k vymáhání příspěvku na výživu a udělil mu k tomuto vymáhání zmocnění.
Okresní soud v Rosicích zamítl návrh.
Z důvodů:
Podle § 57 odst. 1 zákona o právu rodinném muže být kterýkoli z rodičů, tedy také matka, zástupcem dítěte, které je v rodičovské moci obou rodičů. Není tedy zapotřebí zřizovat dítěti opatrovníka, je-li zastupováno matkou.
Zřízení takového opatrovníka nelze odůvodnit ani ustanovením § 57 odst. 2 a 3 zákona o právu rodinném. Podle § 57 odst. 2 tohoto zákona nemůže žádný z rodičů zastoupit děti, které jsou v jeho rodičovské moci, jde-li o právní jednání mezi dětmi samými nebo o právní jednání mezi i jen jedním z dětí a třebas i jen jedním z rodičů, ledaže jde o právní jednání, které je výlučně k prospěchu dítěte. Totéž platí, jde-li o řízení před soudem nebo úřadem. Podle § 57 odst. 3 zastoupí dítě opatrovník ustanovený soudem, nemůže-li dítě zastoupit žádný z rodičů. Zastupování dětí rodiči je v těchto případech vyloučeno z důvodu střetu (kolise) zájmů. V souzeném případě není kolise zájmů mezi matkou a dítětem, které zastupuje. Zájem matky, která má dítě