Input:

R 118/1949; Garance

č. 118/1949 Sb. rozh. obč.
Spúšťanie vyrúbaných kmeňov s miesta ťažby dreva do údolia na miesto určené pre odvoz je nebezpečnou prevádzkou.
Majiteľ lesa, ktorý zjednal za určenú odmenu viacerých drobných povozníkov na odvoz vyrúbaného dreva od pňov – v tom včítane aj spúšťanie dreva do údolia – neprestal byť majiteľom prevádzky (ťažby dreva) s hľadiska právnych pravidiel o zodpovednosti za nebezpečnú prevádzku a je teda zodpovedný za úraz, ktorý povozník pri spúšťam dreva utrpel, pokiaľ tu niet exkulpačných dôvodov.
Náraz kmeňa spúšťaného so strmej stráne do údolia na iný strom a v dôsledku toho nastalé prudké odštiepenie dreva, ktoré smrteľne zasiahlo osobu činnú pri spúšťaní dreva, nie je zásahom vyššej moci, ale náhodou vzniklou v samej prevádzke a primeranou práve jej nebezpečnej povahe.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 31. marca 1949, Rv 46/48.)
Krajský súd v Levoči vyhovel žalobe pozostalých po nebohom A proti firme D o náhradu škody vzniklej im usmrtením ich otca.
Bývalý Hlavný súd v Košiciach nevyhovel odvolaniu žalovanej firmy.
Najvyšší súd zamietol dovolanie žalovanej firmy.
Z dôvodov:
Odvolací súd zistil ako nesporné, že žalovaná strana, keď koncom r. 1945 a začiatkom r. 1946 ťažila drevo v lese, dala svojimi robotníkmi vyrúbať stromy a nechala ich pri pni. Po skončení rúbania dala žalovaná strana v obci vyhlásiť, že každý, kto chce privážať drevo do jej skladu, môže tak urobiť za určenú odmenu. A, manžel a otec pozostalých žalobníkov, ktorý bol roľníkom a vedľa toho sa zaoberal povozníctvom, tiež sa podujal privážať drevo do skladu žalovanej strany. Drevo ležalo na strmej stráni bez schodných ciest, takže musel za pomoci iných povozníkov vyrúbané stromy spúšťať do údolia, kde sa tieto potom nakladaly na voz. Dňa 4. januára 1946 spúšťal takto drevo pri pomoci iných povozníkov a vtedy sa stalo, že spúšťané drevo prudko narazilo na iný strom, pritom sa z jeho tenšieho konca odštiepily dva kusy, z ktorých jeden zasiahol A do temena hlavy tak prudko, že tento ihneď padol mŕtvy.
Odvolací súd správne vyriekol a aj obe strany vychádzaly v svojich prednesoch z toho, že spúšťanie vyrúbaných kmeňov po strmej stráni do údolia je nebezpečnou prevádzkou, takže ak sa prihodí pri nej úraz, zodpovedá zaň podľa pravidiel tzv. objektívnej zodpovednosti majiteľ prevádzky.
Ide o to, kto bol majiteľom prevádzky pri spúšťaní dreva žalovanej strany, žalovaná strana uplatňuje, že A podujal sa na základe povozníckej smluvy odviezť drevo od pňov, teda obstarať