Input:

111/1950 Sb., Zákon o hospodaření s některými místnostmi, platné do 30.4.1990 Archiv

č. 111/1950 Sb., Zákon o hospodaření s některými místnostmi, platné do 30.4.1990
[zrušeno č. 116/1990 Sb.]
ZÁKON
ze dne 12. července 1950
o hospodaření s některými místnostmi.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
(1) S místnostmi (po případě s celými budovami), které jsou určeny nebo jichž se užívá k jiným účelům než obytným nebo zemědělským, jako jsou na př. kanceláře, dílny, skladiště, obchodní místnosti, garáže a ateliéry (dále jen „místnosti“), se hospodaří podle plánu. Hospodaření podle tohoto plánu je určováno potřebami veřejné správy a hospodářského života, zejména pokud vyplývají z úkolů jednotného hospodářského plánu, požadavky hospodárného využití místnosti a účelného soustředění úřadů, orgánů, ústavů a podniků, jakož i účelem, pro nějž jsou místnosti určeny.
(2) Při hospodaření s místnostmi podle tohoto zákona je třeba přihlížeti též k potřebám bydlení.
§ 2
(1) Plán pro hospodaření s místnostmi sestavuje místní národní výbor, a to podle směrnic státního úřadu plánovacího, vydaných v dohodě s ministerstvem techniky a zúčastněnými ústředními úřady.
(2) K sestavení a provádění tohoto plánu místní národní výbor
a) může uložit vlastníkům budov nebo uživatelům místností, aby hlásili všechny místnosti nebo některé z nich (na př. určitého druhu nebo výměry a nebo místnosti uvolněné),
b) může zrušit nájemní a jiné smlouvy o užívání místností anebo užívací práva k nim, při čemž uloží uživateli místností, aby je vyklidil do určité lhůty, a
c) přiděluje místnosti, po případě náhradní místnosti podle plánu.
§ 3
(1) Ten, jemuž byla místnost přidělena, je oprávněn ji užívat dnem, kdy byl o pravomocném přidělení místnosti vyrozuměn, pokud je místnost vyklizena, jinak dnem skutečného vyklizení. Nedojde-li k dohodě o podmínkách užívání, rozhodně okresní národní výbor.
(2) V odůvodněných případech