Input:

R 11/1951 (tr.); Garance

č. 11/1951 Sb. rozh. tr.
Porušení povinnosti z nedbalosti matrikářem jako veřejným činitelem.
(Rozhodnutí okresního soudu v Pelhřimově z 29. listopadu 1950, T 131/50.)
Obviněný, povoláním strojvůdce, byl místním národním výborem k pověřen funkcí matrikáře. V řadě případů si ulehčoval práci tím, že se spokojoval s daty, která uvedli žadatelé o výpis z matriky, a podle zápisů v matrikách je nepřezkoumal. Označení ročníků, svazků, stran a řadových čísel matriky si v takových případech vymýšlel. V některých případech potvrdil obviněný takto i údaje nesprávné, když strany omylem nesprávná data uvedly.
Okresní soud uznal obviněného vinným trestným činem porušení povinnosti veřejného činitele podle § 176 odst. 1 písm a), c), odst. 2 písm. a) tr. zák. a uložil mu trest nápravného opatření v trvání 6 měsíců beze změny zaměstnání.
Z důvodů:
Obviněný byl místním národním výborem ustanoven matrikářem, složil slib a skutečně také matriky vedl. Prošel také nařízeným školením pro výkon této funkce. Do matrik jsou zapisovány skutečnosti rozhodné pro zjištění a ověření osobního stavu. Děje se tak nejen v zájmu občanů, ale zejména i v zájmu obecném, aby byla zajištěna náležitá evidence osobního stavu občanů, a proto jsou matriky a úřední výpisy z nich veřejnými listinami (§ 1 zák. čís. 268/1949 Sb., o matrikách). Obviněný potvrzoval výpisy z matrik. Ze všech těchto důvodů je nutno jej považovati za veřejného činitele ve smyslu § 15 odst. 10 tr. zák. Obviněný v této své funkci z nedbalosti zmařil splnění úkolů jemu svěřených, poněvadž je obstarával způsobem zákonu odporujícím a nesplnil svou povinnost. Nejde pouze o nesprávnou citaci míst, kde je dotyčný potvrzený zápis domněle zapsán – tato data si obviněný úplně vymýšlel – ale v některých případech i o nesprávný vlastní obsah listiny, neboť obviněný potvrzoval bez srovnání s matrikami nesprávné údaje spoléhaje bez dostatečného důvodu na údaje stran. Podle poznatků získaných odborným školením pro výkon funkce matrikáře a podle svých vlastních zkušeností obviněný věděl, že v těchto věcech dochází namnoze nejen k omylům, ale též k podvodným machinacím. Tím je tedy odůvodněn závěr, že obviněný z nedbalosti porušil povinnosti veřejného činitele ve smyslu § 176 tr. zák.
Výpisy z matrik jsou velmi