Input:

R 106/1951; Garance

č. 106/1951 Sb. rozh. obč.
Soud překročil meze své pravomoci, když přiznal navrhovateli zvýšení sociálního důchodu, který mu byl přiznán jako dobrovolná dávka.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 10. dubna 1951, Cz I 15/51.)
Nejvyšší soud uznal k stížnosti generálního prokurátora podané pro porušení zákona podle § 210 odst. 2 o. s; ř., že rozsudkem krajského soudu v Českých Budějovicích z 28. června 1950, Cp 312/50-6, byl porušen zákon.
Důvody:
Výměrem Ústřední národní pojišťovny ze 6. ledna 1950, číslo 080224/075-02, byl navrhovateli podle § 89 odst. 4 zákona o národním pojištění přiznán sociální důchod 300 Kčs měsíčně od 1. října 1948. Proti žalobě, kterou se domáhal zvýšení tohoto důchodu na 700 Kčs měsíčně, namítala Ústřední národní pojišťovna, že jde o nežalovatelnou dávku, o níž rozhoduje sama podle volného uvážení. V rozsudku z 28. června 1950, č. j. Cp 312/50-6, vyslovil krajský soud názor, že jakmile ústřední národní pojišťovna zásadně uznala, že žalobce má nárok na sociální důchod, není vyloučeno, aby soud přezkoumával správnost výše přiznaného důchodu, neboť ta je závislá na různých okolnostech, které musí být řešeny soudním rozhodnutím, jsou-li sporné. Proto soud sám zvýšil sociální důchod na 400 Kčs. který uznal za přiměřený důchod, přihlížeje k žalobcovu výměnku.
Sociální důchod podle § 89 odst. 1 zákona o národním pojištění zabezpečuje všechny potřebné čs. občany, kteří pracovali a nejsou již schopni výdělku, nebo jsou starší 65 let. a kteří nemají nárok na jiný důchod tam uvedený. Podle § 89 odst. 1 zákona o národním pojištěni náleží osobám tam uvedeným sociální důchod, a to buď plný, nebo – za podmínek odstavce 6 téhož paragrafu – důchod snížený. Naproti tomu § 89 odst. 4 stanoví, že čs. občanům, kteří nemají nárok na důchod podle odstavce 1, může být přiznán důchod, jsou-li zároveň invalidní podle § 63 odst. 5 nebo starší 65 let. Důvodová zpráva o tomto ustanovení uvádí: „Z právního nároku na sociální důchod byly vyloučeny ty osoby, které nemohou prokázat, že pracovaly jako zaměstnanci nebo osoby samostatné výdělečné činné. Přece však mohou nastat