Input:

105/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se zřizuje československý vojenský řád "Za svobodu", platné do 30.12.1992 Archiv

č. 105/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se zřizuje československý vojenský řád "Za svobodu", platné do 30.12.1992
[zrušeno č. 4/1993 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. dubna 1946,
jímž se zřizuje československý vojenský řád „Za svobodu“.
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech:
§ 1.
(1) Zřizuje se československý vojenský řád „Za svobodu“ o třech stupních jako vojenské vyznamenání pro československé nebo cizí státní občany, kteří v letech 1939 až 1945 svou činností vojenskou v zahraničí nebo na půdě Československé republiky přispěli k jejímu osvobození.
(2) Bližší ustanovení o tomto vyznamenání obsahují připojené stanovy, které jsou součástí tohoto nařízení.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři národní obrany a zahraničních věcí.
Stanovy
československého vojenského řádu „Za svobodu“.
Čl. 1.
Československý vojenský řád „Za svobodu“ (v dalším řád) je založen se souhlasem presidenta republiky nařízením vlády jako vojenské vyznamenání pro československé i cizí státní občany a uděluje se za činy vojenské v zahraničí nebo ve vlasti v létech 1939 až 1945, jimiž přispěli k osvobození Československé republiky.
Čl. 2.
Řád může být udělen:
a) československým státním občanům, kteří dobrovolně vstoupili do československé zahraniční armády v létech 1939 a 1940 a tím přispěli k vybudování československé armády v zahraničí,
b) československým státním občanům, kteří v létech 1939 až 1945 bojovali v zahraničí nebo na půdě vlasti proti vetřelcům, a přispěli tím k osvobození Československé republiky, zvláště pak těm, kteří pro takovou činnost byli žalářováni nebo mučeni.
Čl. 3.
Lze jej uděliti i cizím státním občanům, kteří se činností v boji zasloužili o osvobození Československé republiky.
Čl. 4.
Řád má tři stupně:
I. Zlatou hvězdu československého vojenského řádu „Za svobodu“.
II. Stříbrnou medaili československého vojenského řádu „za svobodu“.
III. Bronzovou medaili československého vojenského řádu „Za svobodu“.
Čl. 5.
Popis jednotlivých stupňů řádu a stuhy:
a) I. stupeň je řádový odznak, jehož základem je pozlacená hvězda s pěti jehlancovými paprsky vepsaná do kruhu o průměru 55 mm. Střed hvězdy vyplňuje kruhový terč, dotýkající se vnějškem lomu paprsku hvězdy. Uprostřed kruhového terče jest