Input:

105/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců, ve znění účinném k 30.12.1946 Garance

č. 105/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců, ve znění účinném k 30.12.1946
DEKRET
presidenta republiky
ze dne 4. října 1945
o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
130/1946 Sb.
(k 17.6.1946)
mění, doplňuje
247/1946 Sb.
(k 30.12.1946)
mění, doplňuje
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Osobní rozsah.
(1) Ustanovení tohoto dekretu platí, pokud z odstavců 3 až 5 nevyplývá něco jiného,
A. pro zaměstnance v činné službě
a) státu,
b) svazků územní samosprávy jakož i jiných veřejnoprávních korporací a nadací,
c) ústavů, podniků, fondů a zařízení, jež náležejí subjektům, uvedeným pod písm. a) a b) nebo jsou jimi spravovány,
d) na něž se vztahuje zákon ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb. (učitelský zákon), bez ohledu na to, zda jsou v služebním (pracovním) poměru veřejnoprávním nebo soukromoprávním (smluvním);
B. pro příjemce veřejných odpočivných nebo zaopatřovacích platů (provisních platů), po případě čekatelného; dále darů a pensí z milosti a odpočivných (zaopatřovacích) platů povolených podle volné úvahy, pokud tyto osoby jsou české, slovenské nebo jiné slovanské národnosti.
(2) Kde tento dekret užívá v dalších ustanoveních slova zaměstnanec, rozumějí se tím, pokud není výslovně jinak stanoveno, osoby uvedené v odstavci 1. Tam, kde se v tomto dekretu mluví o veřejných odpočivných nebo zaopatřovacích platech nebo o odpočivných (zaopatřovacích) platech, rozumějí se tím zejména též veškeré zaopatřovací požitky (náležitosti) poskytované podle vojenských zaopatřovacích zákonů.
(3) Pro soudcovské úředníky platí ustanovení §§ 2 a 3 a přiměřeně též § 15, odst. 6, § 23, odst. 1 a § 24, ať již jsou v činné službě či ve výslužbě. V ostatním platí pro ně, zejména pokud jde o řízení, ustanovení zákona ze dne 21. května 1868, č. 46 ř. z. Kárný senát u nejvyššího soudu a nejvyššího správního soudu může však býti též složen z 5 členů soudu, které zvolí plenární shromáždění členů soudu, zejména tehdy, bylo-li by složení tohoto senátu podle předpisů v tomto směru platných spojeno s obtížemi. Zvoleni jsou ti, kdož obdrželi poměrně nejvíce hlasů. Týmž způsobem se zvolí 5 náhradníků. Senátu předsedá služebně nejstarší člen. Náhradníci nastupují za členy senátu, kteří se jednání nemohou zúčastniti, podle služebního pořadí. Výsledku předběžného šetření podle § 15, odst. 6 smí býti použito toliko tehdy, provedl-li šetření soudce (člen soudu). Soudci, kteří provedli předběžné šetření, nemohou býti členy senátu zvoleného podle předchozího odstavce.
(4) Ustanovení tohoto dekretu se nevztahuje na vojenské gážisty z povolání.
(5) Řízení o přezkoumání činnosti zaměstnanců nositelů veřejnoprávního sociálního pojištění se upraví podle obdoby tohoto dekretu zvláštním řádem o zřízení očistných komisí pro tyto zaměstnance. Řád tento vyžaduje schválení ministerstvem ochrany práce a sociální péče.
§ 2.
Stihatelná činnost.
(1) Zaměstnanec, který v době nesvobody porušil věrnost vůči Československé republice, nebo českému nebo slovenskému národu, po případě se prohřešil proti národní cti anebo proti povinnosti národní soudržnosti vůči