Input:

R 104/1952 (tr.); Garance

č. 104/1952 Sb. rozh. tr.
K postupu při vyslovení zabrání věci podle § 74 tr. zák.
Zabrat lze pouze věci uvedené v § 55 cdst. 1 písm. a)–d) tr. zák. V rozsudkovém výroku o zabrání nutno přesně uvést, která věc kterého majitele se zabírá.
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci ze 7. srpna 1951, Tk 174/51.)
Okresní soud v Jablonci nad Nisou uznal obviněnou býv. obchodnici vinnou trestným činem ohrožení zásobování podle § 134 odst. 1, 2 písm. a), b), c) tr. zák., trestným činem zkrácení daně podle § 148 odst. 1, 3 písm. d), e) tr. zák. a trestným činem ohrožení oběhu tuzemských platidel podle § 143 písm. b) tr. zák. Rozhodl tak na podkladě zjištění, že obviněná nashromáždila, resp. na černém trhu zašantročila značné množství nejrňznějšího textilního zboží, že nepřihlásila své rozsáhlé zásoby zboží ke zdanění, ačkoli k tomu byla povinna, a že nashromáždila značné množství drobných kovových mincí. Vedle přísného trestu odnětí svobody a citelných vedlejších trestů (na př. ztráty čestných práv občanských, propadnutí jmění, zákazu provozování živnosti, propadnutí zabavených věcí a j.) vyslovil okresní soud též „podle § 74 tr. zák. zabrání nemovitého majetku, který k dnešnímu dni patří synům obviněné B, C, D, jakož i nákladního i osobního auta, motocyklů a motorů k nim, které obviněná uvedeným synům postoupila, na ně převedla nebo jim ze svých prostředků zakoupila“. K odůvodnění výroku o zabrání uvedl okresní soud
v důvodech:
O zabrání dalšího majetku bylo rozhodnuto podle § 74 odst. 1 písm. c), d) tr. zák., při čemž se jedná o majetek převedený obviněnou na její tři syny, kteří z nedbalosti přispěli k spáchání trestného činu, ačkoli měli možnost zakročit; zabrání proto vyžaduje důležitý obecný zájem. Propadnutí se týká zejména majetku nemovitého, auta osobního a nákladního, jakož i motocyklů a motorů k nim, neboť jde o věci, které obviněná svým synům postoupila, na ně převedla, příp. jim darovala.
Krajský soud k odvolání obviněné a zúčastněných osob B, C, D zrušil výrok o zabrání podle § 74 tr. zák. a uložil okresnímu soudu, aby v tomto rozsahu o věci znovu jednal a rozhodl.
Z důvodů:
Výrok o zabrání podle § 74 tr. zák., jak jej učinil a v rozsudku uvedl okresní soud, je v několika směrech vadný.
Jde tu o rozhodnutí trestního soudu, jež postihuje majetek; takové rozhodnutí je – jestliže je vykonatelné (§ 266 tr. ř.) – exekučním titulem podle § 428 odst. 2 písm. b) o. s. ř. Výrok soudní musí proto být dostatečně přesný a úplný, aby mohl být exekučně vymáhán, a je proto třeba výslovně uvést, které věci kterého majitele se zabírají.