Input:

R 103/1951 (tr.); Garance

č. 103/1951 Sb. rozh. tr.
Za podstatnou změnu veřejné listiny ve smyslu § 159 odst. 1 tr. zák. třeba považovat každou změnu týkající se některé ze skutečností, jež byly podnětem k jejímu vydání nebo jsou jinak významné právě jako obsah veřejné listiny.
Již provedením takové změny, byl-li pachatel přitom veden úmyslem použít změněné veřejné listiny jako pravé, je tento trestný čin dokonán.
Ke skutkové podstatě trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 159 odst. 1 tr. zák. se nevyžaduje způsobení hmotné škody.
(Rozhodnutí okresního soudu v Českém Krumlově z 22. května 1951, T 80/51.)
Okresní soud uznal obviněného vedoucího prodejny družstva Pramen vinným trestný činem pozměňování veřejné listiny podle § 159 odst. 1 al. 1 tr. zák. spáchaným tím, že obviněný podstatně změnil obsah veřejné listiny (odběrního listu) v úmyslu použít jí jako pravé.
Z důvodů:
Podle § 75 odst. 11 tr. zák. se za veřejnou pokládá listina, vydaná národním výborem, soudem nebo jiným úřadem nebo veřejným orgánem, která zakládá nějaké právo nebo povinnost anebo zjišťuje nějaký stav. Odběrní list, o který jde v souzené věci, je proto veřejnou listinou, neboť byl vystaven místním národním výborem a opravňoval obviněného k odběru 162 kg pomerančů za sníženou cenu 30 Kčs místo 120 Kčs v prvním přídělovém období. Jeho změna neoprávněnou osobou není podle jeho znění dovolena.
Změna veřejné listiny, provedená v úmyslu užít jí jako pravé, jak se stalo v souzené věci, zakládá však trestný čin podle § 159 odst. 1 al. 1 případu druhého tr. zák. pouze tehdy, jestliže jde o změnu podstatnou.
V tomto směru obviněný poukazuje na to, že pouze změnil označení přídělového období, pro které měl platit, a nepatrně zvětšil množství pomerančů, na něž zněl. Jinak ale zůstala tato listina odběrním poukazem pro téhož oprávněného, na totéž zboží a obviněný proto namítá, že změna odběrního listu, kterou provedl, není podstatná.
Tato námitka neobstojí. Pojem podstatné změny veřejné listiny není dán pouze tehdy, když je listina změněna do té míry, že by jejím obsahem bylo ve všech směrech něco naprosto odlišného od původního obsahu. Jde tu o trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných, namířený proti autoritě veřejných orgánů lidově demokratického státu a čistotě veřejného života. Ochrana těchto zájmů byla by velmi nedostatečná, kdyby trestně byly stíhány jen takové dalekosáhlý manipulace s veřejnými listinami, o jakých mluví odvolatel. Za podstatnou změnu a tudíž trestnou činnost bude naopak považovat každou změnu týkající se i jen některé ze skutečností, jež byly podnětem k jejímu vydání nebo jsou jinak významné právě jako obsah veřejné listiny. Zpravidla to budou takové skutečnosti, o