Input:

102/1947 Sb., Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem, platné do 30.9.1949 Archiv

č. 102/1947 Sb., Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem, platné do 30.9.1949
[zrušeno č. 194/1949 Sb.]
ZÁKON
ze dne 29. května 1947
o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
(1) Cizinka nabývá sňatkem se státním občanem československým jeho státní občanství, vysloví-li ministerstvo vnitra na její žádost s nabytím souhlas. Žádost o souhlas může býti podána již před sňatkem, nejpozději však do tří měsíců po něm. I když souhlas byl udělen po sňatku, hledí se na věc tak, jako by byla cizinka nabyl československého státního občanství dnem sňatku.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně, obnoví-li rozvedená cizinka platně manželské společenství se svým manželem státním občanem československým.
§ 2
(1) Státní občanka československá pozbývá svého státní občanství sňatkem s cizincem, nabývá-li sňatkem státní příslušnosti svého manžela podle právního řádu jeho vlasti, ačli ministerstvo vnitra nevysloví na její