Input:

101/1950 Sb., Vládní nařízení o zrušení osvětových rad a přenesení jejich působnosti na národní výbory, platné do 14.4.1992 Archiv

č. 101/1950 Sb., Vládní nařízení o zrušení osvětových rad a přenesení jejich působnosti na národní výbory, platné do 14.4.1992
[zrušeno č. 165/1992 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 5. července 1950
o zrušení osvětových rad a přenesení jejich působnosti na národní výbory.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Osvětové rady, zřízené dekretem presidenta republiky č. 130/1945 Sb., o státní péči osvětové, se zrušují.
§ 2.
(1) Působnost místních osvětových rad se přenáší na místní