Input:

R 101/1950; Garance

č. 101/1950 Sb. rozh. obč.
Súd nie je oprávnený skúmať vecne vyhlášku ministra priemyslu, ktorou sa majetková podstata určitého podniku ako znárodneného začleňuje do národného podniku.
(Rozhodnutie krajského súdu v Nitre zo 4. novembra 1949, R 512/49.)
Na základe vyhlášky Ministerstva priemyslu z 29. augusta 1948 č. 1963 Ú. l. II o začlenení majetkovej podstaty znárodneného podniku do národného podniku požiadal národný podnik, aby mu bolo vložené vlastnícke právo na nehnuteľnosť – lúku, ktorá patrila znárodnenému podniku.
Okresný súd v Nitre návrhu vyhovel.
Krajský súd zamietol rekurz podaný Povereníctvom pôdohospodárstva a pozemkovej reformy.
Z dôvodov:
Proti rozhodnutiu okresného súdu sa rekurujúca strana sťažuje z toho dôvodu, že ide o pôdohospodársky majetok (lúku), ktorý bol skonfiškovaný podľa § 1 ods. 1 písm. f) nar. č.