Input:

100/1953 Sb., Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, platné do 31.12.1958 Archiv

č. 100/1953 Sb., Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, platné do 31.12.1958
[zrušeno č. 91/1958 Sb.]
VYHLÁŠKA
předsedy vlády
ze dne 30. prosince 1953,
kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců.
Předseda vlády vyhlašuje podle § 4 odst. 2 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění, připojené opatření Ústřední rady odborů ze dne 18. prosince 1953 o organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, vydané se souhlasem vlády republiky Československé.
 
Dr. Dolanský v. r.
 
OPATŘENÍ
Ústřední rady odborů
ze dne 18. prosince 1953
o organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců.
Ústřední rada odborů stanoví se souhlasem vlády republiky Československé podle § 4 odst. 2 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění:
ČÁST PRVNÍ.
Úvodní ustanovení.
§ 1.
Podle zásady, že správa nemocenského pojištění a rozhodování v něm náleží pracujícím, upravuje se nově organisace a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, jež je složkou národního pojištění. Nová úprava má zlepšit péči o pracujícího člověka a přispět tím ke zvyšování produktivity práce a životní úrovně pracujících.
§ 2.
Nemocenské pojištění zaměstnanců (dále jen „nemocenské pojištění“) spravují pracující sdružení v Revolučním odborovém hnutí a sami v něm rozhodují. Vrcholným orgánem nemocenského pojištění zaměstnanců je Ústřední rada odborů.
§ 3.
(1) Prostředky určené k provádění nemocenského pojištění jsou ve státním socialistickém vlastnictví; příjmy a výdaje jsou součástí státních příjmů a výdajů.
(2) Prostředky určené k provádění nemocenského pojištění spravuje Revoluční odborové hnutí, a to odděleně od svého vlastního jmění. Těchto prostředků nelze použít k jiným účelům; zejména jich nelze použít k úhradě jiných závazků než závazků nemocenského pojištění. Jinak se na ně vztahují předpisy platné pro rozpočtové organisace.
§ 4.
Součástí nemocenského pojištění je též poskytování rodinných přídavků, výbavného a výběrové rekreace Revolučního odborového hnutí.
§ 5.
Za zaměstnance podle tohoto opatření se považují též osoby, jejichž činnost se podle platných předpisů posuzuje pro účely národního pojištění jako zaměstnání v pracovním poměru, jakož i osoby, kterým se podle zvláštních předpisů poskytují dávky nemocenského pojištění obdobně jako zaměstnancům; za zaměstnance se však nepovažují osoby, kterým dávky nemocenského pojištění poskytují podle zvláštních předpisů orgány provádějící důchodové zabezpečení.
§ 6.
(1) Závodem se rozumí pracoviště, pro které se volí závodní rada.
(2) Malým závodem se rozumí pracoviště, pro které se závodní rada nevolí a na jehož zaměstnance se při tom nevztahuje ani působnost jiné závodní rady.
(3) Závody, po případě malými závody, jsou nejen podniky a závody výrobní a obchodní, nýbrž i úřady, soudy, zařízení státní správy, jiná zařízení, dobrovolné a jiné organisace, jakož i soukromá hospodářství a domácnosti.
§ 7.
Nemocenské pojištění zaměstnanců