Input:

100/1950 Sb., Zákon o podnikovém rejstříku, platné do 30.6.1964 Archiv

č. 100/1950 Sb., Zákon o podnikovém rejstříku, platné do 30.6.1964
[zrušeno č. 109/1964 Sb.]
ZÁKON
ze dne 13. července 1950
o podnikovém rejstříku.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Oddíl I.
Základní ustanovení.
§ 1
Vedení a složení podnikového rejstříku.
(1) Národní podniky, státní podniky, komunální podniky, lidová družstva a akciové společnosti (dále jen „podniky“) se zapisují do podnikového rejstříku.
(2) Podnikový rejstřík vede okresní soud v sídle krajského soudu pro podniky, které mají sídlo v obvodu tohoto soudu (dále jen „rejstříkový soud“).
(3) Podnikový rejstřík se skládá z rejstříkové knihy a z rejstříkových spisů.
§ 2
Obsah zápisů.
(1) U všech podniků se zapisuje: způsob a doba zřízení podniku, jeho název, sídlo, orgány oprávněné podnik zastupovat a členové těchto orgánů, jakož i způsob, jak podnik zastupují a za něj podpisují. U lidového družstva je třeba v podnikovém rejstříku zapsat také výši členského podílu, jak jej členové splácejí a jak přispívají k úhradě schodku, u akciové společnosti výši základního kapitálu, jmenovitou hodnotu akcií a jejich druh. Dále se zapisuje prokura a odštěpný podnik.
(2) Předmětem zápisu jsou i změny a zánik skutečností uvedených v odstavci 1.
(3) Rejstříkový soud může podle svého uvážení zapsat do podnikového rejstříku i takovou skutečnost, která není uvedena v odstavci 1, jestliže to vyžaduje účel, jemuž slouží veřejnost podnikového rejstříku.
§ 3
Vyhlašování zápisů.
Zápisy v podnikovém rejstříku provedené se vyznačují v příslušných úředních listech.
§ 4
Veřejnost podnikového rejstříku.
Do podnikového rejstříku má každý práva nahlížet a vyžádat z něho úřední opisy nebo potvrzení.
§ 5
Účinky zápisů.
(1) Jakmile byl zápis v podnikovém rejstříku proveden a vyhlášen, nemůže se nikdo omlouvat jeho neznalostí.
(2) Skutečnost v podnikovém rejstříku nezapsanou možno uplatnit jen proti tomu, komu se dokáže, že o ní věděl.
(3) Osobně jednající v důvěře v rejstříkový zápis nemůže ten, v jehož věci k zápisu došlo, namítat, že se zápis nesrovnává s pravdou.
Oddíl II.
Zápisy.
Zápisy na návrh.
§ 6
(1) Zápisy do podnikového rejstříku se konají na návrh osob k tomu podle právních předpisů povinných. Návrh třeba učinit bez odkladu. Nestane.li se tak ani na výzvu soudu, může být osoba k návrhu povinná donucována soudem k splnění své povinnosti peněžitými pokutami až do výše 50.000 Kčs.
(2) Skutečnost k zápisu navržená musí být dokázána.
§ 7
(1) Podpisy osob oprávněných podnik zastupovat a za něj podpisovat musí být rejstříkovému soudu předloženy ve formě úředně ověřené. Na návrzích není pak třeba podpisy těchto osob ověřovat.
(2) Opírá-li se návrh o rozhodnutí orgánu podniku, stačí, opis zápisu o něm pořízeného co do správnosti potvrzen osobami oprávněnými za podnik podpisovat.
§ 8
Návrh na zápis do podnikového rejstříku může učinit i osoba jiná, osvědčí-li právní zájem a dokáže-li skutkový podklad dostačující k vykonání zápisu.
Zápisy z moci úřední
§ 9
Aby bylo dosaženo shody stavu rejstříkového se stavem skutečným, může rejstříkový soud vykonat zápis i z moci úřední a zjednat si k tomu potřebný skutkový podklad. V takovém případě vyzve